اعضا : 443
محتوا : 52
بازدیدهای محتوا : 139596

نصب و راه اندازي:

 • نصب واستفاده آسان نرم افزاردر محيط ويندوزهاي موجود
 •  قابل نصب و استفاده در محيط شبكه‌.
 • نرم افزار در محیط C# میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند.

فهرست بها:

 • كتاب‌هاي فهرست‏ بها از سال 1370 تا 1388 و قابليت به روزآوري فهرست هاي سال هاي آينده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تاسيسات نفت و گاز وزارت نفت .
 • امکان ایجاد فهرست بهای خاص

متره:

 • ورود اطلاعات متره براساس شرح اقلام کار.
 • محاسبه خودکار خلاصه متره .
 • ورود اطلاعات بصورت خلاصه متره .
 • امكان تعريف فرمول براي هر رديف متره.
 • امكان ورود ريز متره بخشهاي مختلف كار.
 • جدول اشتال برای محاسبه وزن آهن آلات
 • جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات .
 • امكان تعریف صورتجلسه برای هر ردیف ریزمتره .
 • امکان اتصال فیلم، نقشه، عکس، یا هر نوع سند دیگر به ردیف های متره.
 • امكان نقل ريزه متره و خلاصه متره يك پروژه به پروژه ديگر.
 • ستون‌هاي ناظر ، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی.
 • امکان ارتباط بین ردیفهای ریزمتره برای انتقال احجام متره.

برآورد و صورت وضعيت:

 • محاسبات مالی بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات متره .
 • امكان استفاده ازچند فهرست‏بهاي مختلف در يك پروژه.
 • امكان تبديل فهرست‏بهاي يك سال به سال ديگر بصورت هوشمند با مشخص کردن مغایرتها .
 • جستجو هوشمند ردیفهای فهرست بها در ورود اطلاعات .
 • امكان نقل اطلاعات از يك پروژه به پروژه ديگر.
 • امکان تعریف ساختار شکست و مرتبط کردن با ردیفهای فهرست بها و دریافت گزارشات بر اساس ساختار شکست و قیمت متر مربعی.
 • محاسبه تعدیل برآورد .
 • محاسبه درصد وزنی هر فصل بصورت نمودار در Excel .
 • مقاسیه صورت وضعیت با برآورد و محاسبه درصد پیشرفت کار و مقدار باقیمانده بر اساس برآورد
 • محاسبه درصد پیشرفت پروژه بصورت نمودار در Excel .
 • ستون‌هاي ناظر ، مشاور و كارفرما برای نظارت و رسیدگی.
 • امکان تعریف کلید رمز براساس ستونهای پیمانکار ، ناظر ، مشاور و کارفرما

ضرايب:

 • مکان ایجاد هر تعداد ضریب با هر عنوان دلخواه
 • امكان اعمال ضريب بر روي يك رديف‌، گروهي از رديف‌ها، يك فصل ،يك رشته و يا كل پروژه.
 • امکان ورود اطلاعات ضرایب با استفاده از ساختار درختی ردیف های وارد شده .
 • امکان انتقال ضرایب یک پروژه به پروژه دیگر .
 • امکان انتقال ضرایب یک قرارداد به قرارداد دیگر .

حمل:

 • محاسبه مصالح مصرفی پروژه که به آن حمل تعلق می گیرد
 • امکان دادن مسافت حمل بصورت آسفالت ، شنی و خاکی
 • محاسبه ردیفهای حمل بصورت خودکار برای تمامی رشته ها

تعدیل و مابه التفاوت:

 • امکان محاسبه تعدیل پروژه بصورت خودکار با استفاده از شاخص های اعلام شده و مبالغ صورت وضعیت .
 • امکان محاسبه تعدیل به تفکیک مبالغ پیمانکار ، ناظر ، مشاور و کارفرما .
 • امکان محاسبه تعدیل تاخیرات غیر مجاز بصورت شاخص میانگین .
 • امکان محاسبه مابه التفاوت مصالح با استفاده از نرخ نامه های پیوست 2 و 3

آناليزبها:

 • تهیه اسناد مناقصه طبق بخشنامه های 4951 و 76574 بصورت خودکار با استفاده از اطلاعات برآورد .
 • امکان استفاده از آنالیزهای سازمان مدیریت و اعمال تغییرات دلخواه بر روی آنالیزها و محاسبه در صد اضافه و یا تخفیف هر ردیف و کل
 • امکان تعریف آنالیزبرای ردیفهای ستاره دار .
 • امکان انتقال آنالیز یک پروژه به پروژه دیگر .
 • امکان مشاهده فهرست عوامل مورد نیاز پروژه بر اساس آنالیز و حجم کار برآورد به تفکیک نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح و حمل .
 • امکان محاسبه در صد وزنی پروژه بر اساس نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح و حمل .
 • امکان آنالیز بصورت قیمت مقطوع و دستمزدی .
 • امکان تعمیم ردیفهای آنالیز شده به ردیفهای بدون آنالیز .
 • محاسبه درصد اضافه و یا تخفیف پروژه و تهیه کلیه جداول پیشنهاد قیمت طبق بخشنامه های 4951 و 76574 سازمان .

کنترل پروژه:

 • امکان خواندن فعالیتها از نرم افزار MSP به نرم افزار تدبیر .
 • ارسال اطلاعات فهرست مقادیر و آنالیز پروژه به نرم افزار MSP
 • امکان تعریف فعالیت های برنامه زمان بندی .
 • امکان نقل WBS به کنترل پروژه همراه با ارتباط ردیفها .
 • امکان مرتبط کردن ردیفهای فهرست بها به فعالیتهای برنامه زمان بندی به صورت ردیفی ، فصلی و رشته ای .
 • امکان تخصیص بخشی از ردیف فهرست بها به یک فعالیت بصورت درصدی
 • امکان مشخص شدن مدت فعالیت بر اساس منابع هر فعالیت
 • محاسبه وزن هر فعالیت بر اساس سهم منبع یا منابع شاخص
 • توزیع منابع و هزینه ها در طول زمان .
 • تهیه برنامه زمان بندی و مسیر بحرانی در نرم افزار MSP
 • مشاهده و چاپ منابع مورد نیاز هر فعالیت .

بخشنامه ها:

 • کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازسال 1351 تا کنون .
 • قابلیت بروزآوری بخشنامه های جدید .
 • قابلیت جستجوی بخشنامه ها براساس موضوع،شماره بخشنامه، بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع و .....
 • قابلیت جستجوی وسیع و سریع درمتن بخشنامه ها در کسری از ثانیه .
 • تحت شبکه بودن کامل نرم افزار.
 • نرم افزار در محیط C# میباشد و از بانک اطلاعاتی SQL استفاده میکند.